Potřebujete poradit? Zavolejte na číslo 800 505 090

Zásady ochrany online osobních údajů

 

Společnost Goodyear Dunlop Tires Operations S.A. a její přidružené společnosti (dále jen „Goodyear“ nebo „my“) respektují soukromí jednotlivců a váží si důvěry návštěvníků našich webových stránek, našich zákazníků, prodejců a dalších osob, se kterými obchodujeme. Vaše údaje jsou shromažďovány a používány v přísném souladu s evropským obecným nařízením o ochraně osobních údajů („GDPR“). Dbáme zejména na důvěrnost vašich osobních údajů, a proto pracujeme přísně v mezích stanovených zákonem. Všichni zaměstnanci naší společnosti jsou vázáni mlčenlivostí o údajích podle právních předpisů.

Kdykoli navštívíte naše webové stránky, budeme zpracovávat vaše osobní údaje (jak je definováno níže). V této souvislosti bude společnost Goodyear vystupovat jako správce, tj. osoba odpovědná za zpracování vašich osobních údajů, neboť rozhoduje o tom, proč a jak budou vaše osobní údaje zpracovávány. Účelem těchto zásad je informovat vás a vysvětlit vám vše transparentně:

 

  • proč a jak společnost Goodyear shromažďuje, zpracovává a ukládá vaše osobní údaje;
  • jaká je její úloha jako „správce“ vašich osobních údajů;
  • jaká jsou vaše práva a naše povinnosti v souvislosti s tímto zpracováním.

 

 

I. Jméno a adresa odpovědné osoby

 

Odpovědnou osobou ve smyslu GDPR a dalších vnitrostátních zákonů o ochraně osobních údajů členských států, jakož i dalších předpisů o ochraně osobních údajů, je:

 

Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

Avenue Gordon Smith,

7750 Colmar Berg,

Lucembursko.

 

 

II.      Obecné informace o zpracování údajů

 

1.      Osobní údaje

Osobní údaje jsou individuální informace o osobních nebo faktických okolnostech, které lze konkrétně přiřadit k osobě uživatele. Námi zpracovávané a používané osobní údaje (dále také „údaje“) zahrnují zejména osobní informace / dokumenty, jako je jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, země, SPZ a IP adresa.

 

2.      Shromažďování a zpracování osobních údajů

Jako uživatel našich webových stránek obdržíte v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů všechny potřebné informace o tom, jak, v jakém rozsahu a za jakým účelem od vás my nebo poskytovatelé třetích stran shromažďujeme údaje a používáme je. Osobní údaje našich uživatelů shromažďujeme a používáme pouze v rozsahu nezbytném pro poskytování funkčních webových stránek a našeho obsahu a služeb. Osobní údaje jsou zpravidla shromažďovány, používány a předávány třetím stranám pouze s vaším výslovným souhlasem. Výjimečně shromažďujeme a používáme osobní údaje bez souhlasu v takových případech, kdy předchozí souhlas není z praktických důvodů možný nebo je zpracování údajů povoleno právními předpisy. Zpracováním se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, ať již automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, sdělování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, blokování, výmaz nebo zničení, a sloveso „zpracovávat“ se vykládá obdobně. V některých případech využíváme zpracovatele, což znamená fyzickou nebo právnickou osobu, která zpracovává osobní údaje jménem správce. Zpracovateli společnosti Goodyear mohou být dceřiné společnosti, přidružené společnosti nebo dodavatelé a poskytovatelé služeb třetích stran. Ve všech případech společnost Goodyear uzavře se svým zpracovatelem smlouvu o zpracování údajů, aby zajistila, že vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s GDPR.

 

3.      Právní základ pro zpracování osobních údajů

Pokud získáme souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR jako právní základ pro zpracování osobních údajů. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, slouží čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR jako právní základ. To platí i pro operace zpracování, které jsou nezbytné k provedení opatření před uzavřením smlouvy. Pokud je zpracování osobních údajů nutné ke splnění právní povinnosti, která se vztahuje na naši společnost, slouží čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR jako právní základ. Pokud je zpracování nezbytné k zajištění oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetí strany a pokud zájmy, základní práva a svobody subjektu údajů nepřevažují nad prvním uvedeným zájmem, slouží čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR jako právní základ pro zpracování.

 

4.      Vymazání dat a doba uložení

Osobní údaje dotčené osoby budou vymazány nebo zablokovány, jakmile pomine účel jejich uložení. Kromě toho mohou být údaje uchovávány, pokud tak stanoví evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v nařízeních EU, zákonech nebo jiných předpisech, které se vztahují na odpovědnou osobu. Údaje budou rovněž zablokovány nebo vymazány, pokud uplyne doba uchovávání stanovená výše uvedenými normami, pokud není nutné údaje dále uchovávat pro uzavření nebo plnění smlouvy. V souladu se zákonnými požadavky jednotlivých členských států se záznamy uchovávají po dobu 6 let, například obchodní dopisy včetně e-mailů, a po dobu 10 let, pokud jde o účetní doklady a doklady týkající se daní.

 

 

III.     Poskytování webových stránek a vytváření souborů protokolu

 

1.      Soubory protokolu serveru

Shromažďujeme údaje o každém přístupu k serveru, na kterém je tato služba umístěna (tzv. soubory protokolu serveru). Přístupové údaje zahrnují název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresu a poskytovatele, který žádost podal.

 

Uvedené údaje shromažďujeme, abychom zajistili bezproblémové navázání spojení s webovými stránkami a umožnili uživatelům pohodlné používání našich webových stránek. Soubor protokolu slouží také k vyhodnocování bezpečnosti a stability systému a ke správním účelům. Právním základem pro soubory protokolů je článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

 

Z důvodů technické bezpečnosti, zejména abychom zabránili pokusům o napadení našeho webového serveru (např. při vyšetřování zneužití nebo podvodu), můžeme tyto údaje uchovávat maximálně 30 dní a poté je vymažeme. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou vyloučeny z výmazu až do konečného objasnění příslušného incidentu. Na základě těchto údajů nelze vyvozovat závěry o jednotlivých osobách. Tyto údaje nejsou vyhodnocovány jinak než pro statistické účely v anonymní podobě. Tyto údaje nejsou sloučeny s údaji z jiných zdrojů dat.

 

2.      Soubory cookie obecně

Naše webové stránky používají „cookies“. „Cookie“ je textový soubor, který může být při návštěvě našich webových stránek umístěn ve vašem počítači, zařízení nebo systému. Soubory cookie umožňují společnosti Goodyear lépe sloužit návštěvníkům webových stránek tím, že jim nabízejí přizpůsobené služby. Obsahují informace, které jsou shromažďovány z vašeho zařízení a odesílány zpět na webové stránky při každé další návštěvě, aby si zapamatovaly vaše akce a preference v průběhu času. Shromážděné informace neobsahují vaše jméno, adresu, telefonní číslo ani e-mailovou adresu.

 

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané relační cookies, které se automaticky vymažou, když zavřete prohlížeč. Ostatní soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je neodstraníte nebo dokud neuplyne doba jejich uložení. Tyto soubory cookie nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě.

 

V některých případech se soubory cookie používají ke zjednodušení procesů na webových stránkách uložením nastavení (např. zadržením již vybraných možností). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány také prostřednictvím jednotlivých námi implementovaných souborů cookie, je zpracování založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR pro plnění smlouvy nebo podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů na co nejlepší funkčnosti webových stránek, jakož i na zákaznicky přívětivém a efektivním designu návštěvy stránek.

Svůj prohlížeč můžete nastavit tak, abyste byli informováni o nastavení souborů cookie a mohli soubory cookie povolit pouze v jednotlivých případech, přijímat soubory cookie pro určité případy nebo je obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání souborů cookie při zavření prohlížeče. Většina prohlížečů také nabízí funkci „nesledovat“, která vám umožní označit, že si nepřejete, aby vás webové stránky „sledovaly“. Pokud je tato funkce aktivována, prohlížeč sdělí reklamním sítím, webovým stránkám a aplikacím, že si nepřejete být sledováni pro účely reklamy založené na chování a podobně. Informace a pokyny k úpravě této funkce získáte u poskytovatele prohlížeče. Kromě toho můžete ve výchozím nastavení zakázat načítání skriptů. NoScript umožňuje spouštět JavaScripty, Javu a další moduly plug-in pouze na důvěryhodných doménách podle vašeho výběru. Informace a pokyny k úpravě této funkce získáte od poskytovatele vašeho prohlížeče.

 

Upozorňujeme, že deaktivace souborů cookie může omezit funkčnost těchto webových stránek. Podívejte se prosím na naše Zásady používání souborů cookie další informace o tom, jak soubory cookie používáme.

 

3.      Kontakt e-mailem

Můžete nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na našich webových stránkách. V takovém případě se předané osobní údaje automaticky ukládají výhradně za účelem zpracování nebo kontaktování subjektu údajů. Údaje nebudou předávány třetím stranám.

 

Právním základem pro zpracování těchto údajů je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR se souhlasem uživatele. Pokud nám zašlete dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu, budou vaše údaje z poptávkového formuláře nebo e-mailu, včetně kontaktních údajů, které jste v něm uvedli, uloženy pro účely zpracování dotazu a pro případ dalších dotazů. Tyto údaje v žádném případě nepředáváme třetím stranám bez vašeho souhlasu. Právním základem pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem reagovat na vaši žádost podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Po vyřízení vaší žádosti budou vaše údaje vymazány, pokud neexistuje zákonná povinnost je uchovávat. Pokud je účelem e-mailového kontaktu uzavření smlouvy, je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

 

Uživatel má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Pokud nás uživatel kontaktoval e-mailem, může kdykoli vznést námitku proti uchovávání svých osobních údajů. V takovém případě nelze v rozhovoru pokračovat. Pak budou všechny osobní údaje shromážděné v průběhu navazování kontaktu vymazány.

 

4.      Internetový obchod

Zpracování plateb, včetně zpracování plateb debetními a kreditními kartami, provádějí poskytovatelé služeb třetích stran a společnost Goodyear nezpracovává ani neukládá údaje o vašich kreditních nebo debetních kartách v souvislosti s transakcemi prováděnými prostřednictvím webových stránek.  Platby se zpracovávají prostřednictvím takzvaných účtů PayPal, což jsou virtuální soukromé nebo firemní účty. Pokud uživatel nemá účet PayPal, nabízí PayPal také možnost zpracování virtuálních plateb prostřednictvím kreditních karet. Účet PayPal se spravuje prostřednictvím e-mailové adresy, proto neexistuje klasické číslo účtu. Služba PayPal umožňuje iniciovat online platby třetím stranám nebo přijímat platby. Společnost PayPal rovněž působí jako správce a nabízí služby ochrany kupujícího.

 

Evropskou provozní společností společnosti PayPal je PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Lucembursko.

 

Pokud dotyčná osoba zvolí v našem internetovém obchodě při objednávce jako možnost platby „PayPal“, údaje dotyčné osoby se automaticky přenesou do systému PayPal. Výběrem této možnosti platby dotyčná osoba souhlasí s předáním osobních údajů potřebných pro zpracování platby.

 

Osobní údaje předávané společnosti PayPal jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IP adresa, telefonní číslo, číslo mobilního telefonu nebo jiné údaje nezbytné pro zpracování platby. Pro uzavření kupní smlouvy jsou nezbytné i takové osobní údaje, které jsou v souvislosti s příslušnou objednávkou.

 

Předávání údajů je určeno pro zpracování plateb a prevenci podvodů. Osoba odpovědná za zpracování předá osobní údaje společnosti PayPal zejména v případě, že na předání existuje oprávněný zájem. Osobní údaje vyměňované mezi společností PayPal a správcem údajů může společnost PayPal předávat úvěrovým agenturám. Účelem tohoto převodu je ověření totožnosti a úvěruschopnosti. Společnost PayPal může předat osobní údaje přidruženým společnostem a poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné ke splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovány jménem zákazníka. Dotyčná osoba má možnost kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve společnosti PayPal. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.

 

Platné předpisy společnosti PayPal o ochraně osobních údajů naleznete na adrese

https://www.paypal.com/uk/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Společnost Goodyear vědomě neshromažďuje, nepoužívá ani nezveřejňuje žádné osobní údaje (jako je jméno, adresa a telefonní číslo) dětí mladších 16 let prostřednictvím žádné webové stránky bez předchozího souhlasu rodičů nebo zákonných zástupců. Společnost Goodyear neumožňuje dětem mladším 16 let registrovat se do soutěží nebo propagačních akcí na těchto webových stránkách ani se jich účastnit. Pokud se však rodič nebo opatrovník dítěte mladšího 16 let domnívá, že jeho dítě poskytlo společnosti Goodyear osobní údaje, měl by se obrátit na společnost Goodyear, pokud chce tyto informace ze systémů společnosti Goodyear vymazat. Pokud se společnost Goodyear dozví, že má ve svých souborech osobní údaje o dítěti mladším 16 let ve vyhledatelné podobě, odstraní tyto informace ze stávajících souborů. Osoby mladší 16 let by si navíc měly před použitím nebo zveřejněním jakýchkoli osobních údajů na těchto webových stránkách vyžádat souhlas rodičů nebo opatrovníků.

 

Údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro plnění smlouvy. I po uzavření smlouvy může být nutné uchovávat osobní údaje našich smluvních partnerů, abychom splnili smluvní nebo zákonné povinnosti týkající se uchovávání. Předčasné vymazání údajů je možné pouze v případě, že vymazání nebrání smluvní nebo zákonné povinnosti.

 

 

IV.       Poskytování osobních údajů třetím stranám

 

1.         Google

1.1 Google Analytics (s funkcí anonymizace)

Na těchto webových stránkách jsme integrovali komponentu Google Analytics (s funkcí anonymizace). Google Analytics je služba pro analýzu webu. Analýza webu je sběr, shromažďování a vyhodnocování údajů o chování návštěvníků internetových stránek. Služba analýzy webu shromažďuje mimo jiné údaje o tom, z jaké webové stránky dotyčná osoba na webovou stránku vstoupila (tzv. referrer), které podstránky webové stránky byly navštíveny nebo jak často a jak dlouho byla podstránka prohlížena. Analýza webu se používá především k optimalizaci webových stránek a k analýze nákladů a přínosů internetové reklamy.

 

Komponentu Google Analytics provozuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Pro analýzu webu prostřednictvím služby Google Analytics používáme příponu „_gat._anonymizeIp“. Tímto doplňkem společnost Google zkracuje a anonymizuje IP adresu internetového připojení dotyčné osoby, která přistupuje na naše internetové stránky z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

 

Účelem komponenty Google Analytics je analyzovat tok návštěvníků našich webových stránek. Společnost Google používá shromážděné údaje a informace k vyhodnocování používání našich webových stránek, mimo jiné k tomu, aby pro nás sestavovala online zprávy, které ukazují aktivity na našich webových stránkách, a k poskytování dalších služeb v souvislosti s používáním našich webových stránek. Služba Google Analytics ukládá soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Co jsou soubory cookie, jsme již vysvětlili výše. Nastavením souboru cookie je společnosti Google umožněno analyzovat používání našich webových stránek. Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto webu, které provozuje správce údajů a na kterých je integrována komponenta Google Analytics, je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky vyzván příslušnou komponentou Google Analytics k předání údajů společnosti Google za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získává společnost Google poznatky o osobních údajích, jako je IP adresa dotyčné osoby, které společnosti Google slouží mimo jiné k vysledování původu návštěvníků a kliknutí a následně k umožnění prohlášení komise.

 

Soubory cookie se používají k ukládání osobních údajů, jako je čas přístupu, místo, odkud byl přístup uskutečněn, a četnost návštěv našich webových stránek danou osobou. Při každé návštěvě našich webových stránek jsou tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení, které dotyčná osoba používá, předány společnosti Google ve Spojených státech amerických. Tyto osobní údaje ukládá společnost Google ve Spojených státech amerických. Společnost Google může osobní údaje shromážděné v rámci technického procesu poskytnout třetím stranám.

 

Dotčená osoba může kdykoli zabránit nastavování souborů cookie našimi webovými stránkami, jak již bylo popsáno výše, prostřednictvím vhodného nastavení používaného internetového prohlížeče, a tím trvale odmítnout nastavování souborů cookie. Takové nastavení používaného internetového prohlížeče také zabrání společnosti Google umístit soubor cookie do systému informačních technologií dotyčné osoby. Kromě toho lze soubor cookie již nastavený službou Google Analytics kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů.

 

Dotyčná osoba může také vznést námitku a zabránit shromažďování údajů generovaných službou Google Analytics v souvislosti s používáním těchto webových stránek a zpracování těchto údajů společností Google. Za tímto účelem si dotyčná osoba musí stáhnout a nainstalovat doplněk prohlížeče z odkazu https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Tento doplněk prohlížeče informuje službu Google Analytics prostřednictvím JavaScriptu, že do služby Google Analytics nesmí být přenášeny žádné údaje a informace o návštěvách webových stránek. Instalace doplňku prohlížeče je společností Google považována za rozpor.

 

Pokud je systém informačních technologií dotyčné osoby později smazán, naformátován nebo znovu nainstalován, musí dotyčná osoba znovu nainstalovat doplněk prohlížeče, aby zakázala službu Google Analytics. Pokud je doplněk prohlížeče odinstalován nebo deaktivován dotyčnou osobou nebo jinou osobou, která je pod její kontrolou, je možné doplněk prohlížeče znovu nainstalovat nebo aktivovat.

 

Další informace a aktuální zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  a http://www.google.com/analytics/terms/de.html  Podrobnější vysvětlení služby Google Analytics naleznete pod tímto odkazem https://www.google.com/intl/de_en/analytics/

 

1.2 Google AdWords

Na našich webových stránkách používáme Google AdWords, online reklamní program společnosti Google Inc., který rovněž využívá sledování konverzí. Pomocí tohoto nástroje umístí program Google AdWords  do vašeho počítače soubor cookie, když navštívíte naše webové stránky prostřednictvím reklamy Google. Po 30 dnech ztrácí soubory cookie platnost. Neslouží k osobní dohledatelnosti. Pokud navštívíte naše webové stránky jako uživatel a soubor cookie je stále funkční, můžeme společně se společností Google zjistit, že jste klikli na příslušnou reklamu a byli přesměrováni na naši stránku. Každému zákazníkovi služby Google AdWords je přiřazen jiný soubor cookie. Soubory cookie proto nelze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků AdWords. Údaje shromážděné prostřednictvím souborů cookie pro konverze se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky služby AdWords. Jako zákazníci se dozvíme celkový počet uživatelů, kteří reagovali na naši reklamu a byli poté přesměrováni na webovou stránku označenou značkou pro sledování konverzí. Během tohoto procesu nezískáváme žádné informace, pomocí kterých bychom vás mohli osobně identifikovat jako uživatele. Pokud se rozhodnete proces sledování nesledovat, můžete soubor cookie pro sledování konverzí Google ve svém internetovém prohlížeči zakázat. V případě potřeby použijte nápovědu prohlížeče, kde najdete další informace. Další informace o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese http://www.google.de/policies/privacy/.

 

1.3    Zásady ochrany osobních údajů pro Google Font a Google Maps

Externí písma od společnosti Google, Inc, https://www.google.com/fonts  („Google Fonts“). Integrace Google Fonts probíhá prostřednictvím volání serveru Google (obvykle v USA). Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out https://www.google.com/settings/ads/.

 

Mapy služby „Google Maps“ poskytované společností Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Zásady ochrany osobních údajů: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out https://www.google.com/settings/ads/.

 

2.      Facebook

2.1 Tlačítko „To se mi líbí“ na Facebooku

Na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na analýze, optimalizaci a ekonomickém provozu naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) používáme sociální pluginy (dále jen „pluginy“) sociální sítě facebook.com, kterou provozuje společnost Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“). Zásuvné moduly mohou zobrazovat interakční prvky nebo obsah (např. videa, grafiku nebo textové příspěvky) a jsou označeny jedním z log Facebooku (bílým „f“ na modré dlaždici, výrazy „like“, „to se mi líbí“ nebo znakem „palec nahoru“) nebo jsou označeny dodatkem „Facebook Social Plugin“. Seznam a vzhled zásuvných modulů pro sociální sítě Facebook si můžete prohlédnout zde: https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 

Facebook je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, čímž zaručuje dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

Pokud uživatel vyvolá funkci této online nabídky, která takový plugin obsahuje, naváže jeho zařízení přímé spojení se servery Facebooku. Obsah zásuvného modulu je společností Facebook přenášen přímo do zařízení uživatele a integrován do online nabídky. Zpracované údaje lze použít k vytvoření uživatelských profilů. Nemáme tedy žádný vliv na množství dat, která Facebook pomocí tohoto doplňku shromažďuje, a proto informujeme uživatele podle úrovně našich znalostí.

 

Integrací zásuvných modulů získá Facebook informaci, že uživatel vyvolal příslušnou stránku online nabídky. Pokud je uživatel přihlášen na Facebooku, může Facebook přiřadit návštěvu k jeho účtu na Facebooku. Při interakci uživatelů se zásuvnými moduly, například při stisknutí tlačítka „To se mi líbí“ nebo odeslání komentáře, jsou informace odesílány přímo ze zařízení do Facebooku a tam uloženy. Pokud uživatel není členem Facebooku, může Facebook přesto získat a uložit jeho IP adresu. Facebook ukládá pouze anonymizovanou IP adresu.

 

Účel a rozsah shromažďování údajů a další zpracování a používání údajů společností Facebook, jakož i příslušná práva a možnosti nastavení ochrany soukromí uživatelů, naleznete v informacích společnosti Facebook o ochraně údajů https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Pokud je uživatel členem Facebooku a nechce, aby o něm Facebook shromažďoval údaje prostřednictvím této online nabídky a propojoval je s jeho členskými údaji uloženými na Facebooku, musí se před použitím naší online nabídky odhlásit z Facebooku a vymazat své soubory cookie. Další nastavení a námitky proti používání údajů pro reklamní účely jsou možné v nastavení profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/settings?tab=ads  nebo na stránce USA http://www.aboutads.info/choices/ nebo na stránce EU http://www.youronlinechoices.com/. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

2.2 Fanouškovské stránky na Facebooku

Na Facebooku provozujeme fanouškovské stránky. V této souvislosti nám Facebook poskytuje statistické informace z různých kategorií, jako je celkový počet zobrazení stránek, aktivity na stránkách, interakce s příspěvky, zobrazení videí, dosah příspěvků, komentáře, sdílený obsah, reakce, zeměpisné oblasti, jako je město a země, jazyk, zobrazení a kliknutí v obchodě, a také procentuální podíl mužů a žen, kliknutí na plán trasy, kliknutí na telefonní čísla a počet „lajků“. Tyto údaje jsou automaticky shromažďovány společností Facebook, která nám je poskytuje. Tyto údaje používáme k zatraktivnění našich fanouškovských stránek na Facebooku, včetně jejich obsahu, a k publikování cílené reklamy ve správný čas. Právním základem pro používání statistických údajů je čl. 6 odst. 1 f) GDPR.

 

Provozem našich fanouškovských stránek na Facebooku vzniká společná odpovědnost provozovatele platformy Facebook Ireland Ltd. v souladu s článkem 26 GDPR. Vzhledem ke shromažďování statistických údajů společností Facebook se společnost Facebook interně zavázala, že vůči nám jako provozovatelům fanouškovských stránek převezme odpovědnost za přípustnost shromažďování statistických údajů podle zákona o ochraně osobních údajů, jakož i za plnění práv dotčených v souvislosti se statistickými údaji. Totéž platí pro zajištění bezpečnosti příslušných údajů. Více informací o této problematice, jakož i o naplňování práv subjektů údajů najdete na stránce Facebooku s příslušnými informacemi o statistických údajích na stránce „Page Insights Data“ zde: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Zde si můžete také povšimnout příslušného obsahu smlouvy mezi Facebookem a námi jako provozovatelem stránky pomocí takzvaného „Dodatku správce stránky“, který je třeba považovat za smlouvu podle článku 26 GDPR mezi Facebookem a námi jako provozovatelem fanouškovské stránky jako společně odpovědnými osobami.

 

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se vašich práv na informace, opravu, vymazání, přenos údajů a práva vznést námitku, obraťte se přímo na společnost Facebook. Pokud nám budou žádosti zaslány, předáme je. V této souvislosti bychom rádi upozornili, že přestože jsme považováni za spoluodpovědné podle článku 26 GDPR, nemáme jako provozovatel fanouškovské stránky žádný vliv na shromažďování a zpracování statistických údajů. Příslušnou výhradní odpovědnost nese společnost Facebook Ireland Ltd.

 

2.3    Facebook, vlastní publika a marketingové služby Facebooku

Právním základem pro zpracování osobních údajů pomocí Facebook pixelu sociální sítě Facebook, kterou provozuje společnost Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, nebo, pokud máte sídlo v EU, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko („Facebook“), pro účely analýzy a reklamy, je souhlas uživatele podle § 6 odst.  1 písm. a) GDPR.

 

Facebook je certifikován podle dohody o štítu na ochranu soukromí, čímž zaručuje dodržování evropského práva na ochranu údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

Pomocí Facebook pixelu může Facebook určit návštěvníky naší online nabídky jako cílovou skupinu pro prezentaci reklam (tzv. „Facebook ads“). V souladu s tím používáme Facebook pixel k zobrazování námi zveřejňovaných reklam na Facebooku pouze uživatelům Facebooku, kteří zároveň projevili zájem o naši online nabídku nebo mají určité vlastnosti (např. zájem o určitá témata nebo produkty, které jsou určeny navštívenými webovými stránkami), které předáváme Facebooku (tzv. „vlastní publika“). Chceme také používat Facebook pixel, abychom zajistili, že naše reklamy na Facebooku odpovídají potenciálnímu zájmu uživatelů a nejsou na obtíž. Facebook pixel nám také pomáhá zjistit účinnost reklam na Facebooku pro statistické účely a průzkum trhu tím, že ukazuje, zda byli uživatelé po kliknutí na reklamu na Facebooku přesměrováni na naše webové stránky (tzv. „konverze“).

 

Facebook pixel je integrován přímo společností Facebook, když navštívíte naše webové stránky, a může do vašeho zařízení uložit tzv. cookie, tj. malý soubor. Pokud se poté přihlásíte na Facebook nebo navštívíte Facebook, když jste přihlášeni, bude návštěva naší online nabídky zaznamenána ve vašem profilu. Údaje, které o vás shromažďujeme, jsou pro nás anonymní, takže nám neposkytují žádné informace o totožnosti uživatele. Facebook však údaje ukládá a zpracovává tak, aby bylo možné propojení s příslušným uživatelským profilem a aby je Facebook mohl využít i pro vlastní průzkum trhu a reklamní účely. Pokud odesíláme údaje společnosti Facebook za účelem porovnání, jsou šifrovány lokálně v prohlížeči a teprve poté odeslány společnosti Facebook prostřednictvím zabezpečeného připojení https. Děje se tak výhradně za účelem porovnání s údaji, které jsou stejným způsobem zašifrovány společností Facebook.

 

Kromě toho při použití Facebook pixelu používáme další funkci „rozšířeného porovnávání“ (údaje jako telefonní čísla, e-mailové adresy nebo ID uživatelů Facebooku), k vytvoření cílových skupin („vlastní publikum“ nebo „podobné publikum“), které jsou předávány Facebooku (šifrovaně). Další informace o „rozšířeném srovnání“: https://www.facebook.com/business/help/611774685654668.

 

Společnost Facebook zpracovává údaje v souladu se zásadami používání údajů společnosti Facebook. Obecné informace o zobrazování reklam na Facebooku najdete v zásadách používání údajů na Facebooku: https://www.facebook.com/policy.php. Konkrétní informace a podrobnosti o Facebook pixelu a jeho fungování naleznete na stránce Facebook Help GDPR https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

 

Můžete vznést námitku proti shromažďování údajů pomocí Facebook pixelu a proti jejich používání k zobrazování reklam na Facebooku. Chcete-li nastavit, jaké typy reklam se vám budou zobrazovat na Facebooku, navštivte stránku vytvořenou společností Facebook a postupujte podle pokynů k nastavení reklamy založené na používání: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. Nastavení jsou nezávislá na platformě, tj. platí pro všechna zařízení, například stolní počítače nebo mobilní zařízení.

 

Proti používání souborů cookie pro účely měření rozsahu a reklamy můžete vznést námitku také na stránce pro deaktivaci iniciativy pro síťovou reklamu (http://optout.networkadvertising.org/) a navíc na webových stránkách USA (http://www.aboutads.info/choices) nebo na evropské webové stránce (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

 

3.      Twitter

Na našich webových stránkách používáme také funkce mikroblogovací služby Twitter. Twitter je provozován americkou společností Twitter Inc. se sídlem v USA, San Francisco, CA 94103, 1355 Market St, Suite 900. Hlavní funkcí Twitteru je funkce „tweet“. Pokud ji použijete prostřednictvím našich webových stránek, bude vytvořeno propojení s vaším účtem na Twitteru. Data mohou být vyměňována s jinými uživateli a mohou být předávána společnosti Twitter. Nejsme informováni o obsahu dat odeslaných společnosti Twitter ani o jejich použití. Více informací o těchto otázkách najdete na http://twitter.com/privacy. Zde najdete podrobné prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Twitter. Kromě toho vám platforma nabízí možnost navrhnout vlastní nastavení ochrany údajů na adrese http://twitter.com/account/settings

 

5.      YouTube

Na této webové stránce má správce integrované součásti YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí zveřejňovat videoklipy a ostatním uživatelům je bezplatně prohlížet, hodnotit a komentovat. YouTube umožňuje zveřejňovat všechny typy videí, a proto lze prostřednictvím internetového portálu vyvolat kompletní filmové a televizní pořady, hudební videa, upoutávky nebo videa vytvořená samotnými uživateli.

 

Portál YouTube je provozován společností YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

 

Při každém přístupu na jednu z jednotlivých stránek této webové stránky, kterou provozuje správce údajů a na které je integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií dotyčné osoby automaticky vyzván příslušnou komponentou YouTube, aby stáhl z YouTube příslušnou komponentu YouTube. Další informace o službě YouTube najdete na adrese https://www.youtube.com/yt/about/de/  V průběhu tohoto technického postupu jsou YouTube a Google informovány o tom, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštívila.

 

Pokud je dotyčná osoba současně přihlášena na YouTube, YouTube rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich webových stránek dotyčná osoba navštíví, a to tak, že vyvolá podstránku, která obsahuje video YouTube. YouTube a Google shromažďují tyto informace a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube dotyčné osoby.

 

YouTube a Google získávají prostřednictvím komponenty YouTube informace o tom, že dotyčná osoba navštívila naše webové stránky, kdykoli je dotyčná osoba přihlášena na YouTube současně s přístupem na naše webové stránky; to se děje bez ohledu na to, zda dotyčná osoba klikne na video YouTube, či nikoli. Pokud si dotyčná osoba takový přenos těchto informací na YouTube a Google nepřeje, může mu zabránit tím, že se před vyvoláním našich webových stránek odhlásí ze svého účtu YouTube.

 

Předpisy o ochraně osobních údajů zveřejněné společností YouTube, které jsou k dispozici na adrese https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google.

 

 

VI.     Zabezpečení dat

 

Používáme nejběžnější metodu SSL (Secure Socket Layer) ve spojení s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo něj 128bitovou technologii v3. Zavřené zobrazení symbolu klíče nebo zámku ve spodním stavovém řádku prohlížeče vás informuje o tom, zda jsou jednotlivé stránky našeho webu před přenosem šifrovány.

 

K ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích stran používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Naše bezpečnostní opatření se neustále zdokonalují v souladu s technologickým vývojem.

 

 

VII.    Práva dotyčných osob

Máte následující práva:

 

  1. Můžete si vyžádat informace o účelech zpracování, kategorii osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo vznesení námitky, existenci práva na odvolání, původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, a existenci automatizovaného rozhodování včetně profilování a případně smysluplné informace o jejich podrobnostech.
  2. V souladu s článkem 16 GDPR můžete okamžitě požádat o opravu nesprávných nebo neúplných osobních údajů, které uchováváme.
  3. V souladu s článkem 17 GDPR můžete požádat o výmaz svých osobních údajů, které jsou u nás uloženy, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  4. V souladu s článkem 18 GDPR můžete omezit zpracování svých osobních údajů, pokud popíráte přesnost údajů, pokud je zpracování protiprávní, ale odmítáte údaje vymazat a my je již nepotřebujeme, ale pokud je potřebujete k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků nebo pokud jste podali námitku proti zpracování v souladu s článkem 21 GDPR;
  5. Své osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete v souladu s článkem 20 GDPR získat ve strukturovaném, aktuálním a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jiné odpovědné osobě.
  6. V souladu s článkem 7 odst. 3 GDPR můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. V důsledku toho již nemůžeme v budoucnu pokračovat ve zpracování údajů na základě tohoto souhlasu. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu do jeho odvolání.
  7.  

 

VIII.   Právo na odvolání

Aniž jsou dotčeny jakékoli jiné správní nebo soudní opravné prostředky, máte právo obrátit se na dozorový úřad, zejména v členském státě, kde pobýváte, pracujete nebo jste podezřelí z porušení, pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, porušuje GDPR. Dozorový úřad, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle článku 78 GDPR.

 

 

IX.     Aktualizace webových stránek

Tyto zásady ochrany osobních údajů budeme čas od času aktualizovat, abychom ochránili vaše osobní údaje. Toto prohlášení byste měli čas od času kontrolovat, abyste měli aktuální informace o tom, jak chráníme vaše údaje a neustále zlepšujeme obsah našich webových stránek. Pokud provedeme podstatné změny ve shromažďování, používání a/nebo zveřejňování osobních údajů, které jste nám poskytli, upozorníme vás na to zveřejněním jasného a dobře viditelného oznámení na webových stránkách. Používáním webových stránek souhlasíte s podmínkami tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.